ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

PRIMÂRIA COMUNEI SĂCĂDAT

STATUTUL COMUNEI SĂCĂDAT CUPRINS

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

CAPITORLUL II DATE SI ELEMENTE GEOGRAFICE

CAPITOLUL III SCURT ISTORIC

CAPITOLUL IV DATE ŞI ELEMENTE SPECIFICE DE

DEZVOLTARE ECONOMICĂ

CAPITOLIL V PATRIMONIUL COMUNEI SACADAT

CAPITOLUL VI COOPERAREA SAU ASOCIEREA

CAPITORLUL VII MODALITATEA DE ATRIBUIRE SI SCHIMBARE A

DENUMIRILOR DE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL

CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.l. (1) Conform prevederilor legale, comuna este o unitate administrativ- teritorială de bază, care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese si traditii.

Comuna Săcădat este alcătuită din 3 sate componente, dintre care unul este reşedinţa comunei.

 1. Organizarea, funcţionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei Săcădat, judeţul Bihor, se supun principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autoritatilor administraţiei publice locale, legalitatii si consultării cetatenilor in soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

 2. Aplicarea principiilor prevăzute la alin.(2) nu pot aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar si indivizibil al României.

Art.2. (1) Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administraţiei publice locale de a soluţiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor publice locale pe care le reprezintă, treburile publice in condiţiile legii.

(2) Acest drept se exercita de către Consiliul local Sacadat si primarul comunei aleşi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

Art.3. (1) Competentele si atributiile autoritatilor administraţiei publice locale se stabilesc numai prin lege.

 1. Autonomia locala conferă autoritatilor administraţiei publice locale dreptul ca, in limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date in mod expres in competenta altor autoritati publice.

 2. In relaţiile dintre autoritatile administraţiei publice locale si Consiliul Judeţean Bihor, pe de o parte, precum si intre Consiliul local Sacadat si primarul comunei, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.

CAP.II. DATE SI ELEMENTE GEOGRAFICE

Art.4. (1) Comuna Sacadat face parte din judeţul Bihor si se intinde pe suprafaţa de 4339 ha. Intravilanul comunei Sacadat este de 495 ha iar extravilanul comunei este de 3844 ha. Comuna Sacadat se afla aşezata in partea de centru a judeţului Bihor, intre mai multe comune. Comuna Sacadat se invecineaza la nord cu comuna Ineu (8,36 km), la est cu comuna Tileagd (8,48 km), la sud cu Copăcel (21,33 km), iar la vest cu comuna Oşorhei (7,19 km).

 1. Autoritatea Consiliului local Sacadat si a primarului comunei se exercita numai pe teritoriul comunei Sacadat.

 2. Comuna Săcădat este situata pe Valea Crisului Repede, în partea de est a Municipiului Oradea, la o distanta de circa 20 km fata de acesta. Comuna este traversata de linia ferată Cluj-Napoca - Oradea si drumul naţional DN1, respectiv drumul european E 60. Relieful comunei Săcădat este de şes pe lunca râului Crişul Repede, iar o parte a satului Săcădat şi satul Borşa sunt aşezate pe coline domoale. Clima este temperat-continentală, media temperaturii pe timp de vara fiind 21 grade, iar în luna februarie este de -2 grade. Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 61 Ol/mp , alternand perioade cu ploi abundente şi perioade secetoase. Apele curgătoare pe raza comunei sunt: Crişul Repede pe o lungime de 6,52 km, Valea Chijicului, care traversează hotarul satului Borşa şi Săcădat, pe o lungime de 10,26 km, Valea Sărandului (Hodiş) pe o lungime de 3,51 km, Valea Borşa şi Maghişa, care se varsă în Crişul Repede, Valea Gropanda cu suprafaţa de 1,07 km,Valea Medeş cu suprafaţa de 3,52km, Valea Uileac cu suprafaţa de 1,88 km, şi Valea Domnilor cu suprafaţa de 5,91 km, văi care aparţin de Administraţia Bazinală de Apă Crişuri. Vegetatia este una de stepă, plantele ierboase cele mai răspândite fiind graminoidele iar dintre arbuşti porumbacul şi măcieşul. La cultura plantelor cele mai raspandite sunt grâul, secara, orzul, ovăzul, porumbul, floarea - soarelui, cartoful etc. Animalele specifice zonei sunt vulpea, iepurele, dihorul, şoarecele de câmp, cârtiţa, iar dintre păsări amintim cioara, vrabia, ciocârlia, potârnichea, prepeliţa, coţofana şi fazanul.

CAP.III SCURT ISTORIC

Art.5. (1). In arhivele episcopiei romano - catolice din Oradea se aminteşte de satul Săcădat in anul 1532. Satul Borşa (in maghiara Borostelek) apare atestat documentar sub denumirea de Terra Borok (1249), iar Săbolciu (Mezoszabolcs,Szabolcs) sub denumirea de Terra Seu Poss (1256). In monografia judeţului Bihor din anul 1901 satul Săcădat apare sub denumirea maghiara de Zakadoth , despre care se spune că ar fi luat fiinţă în anul 1256. Locuitorii satului Săcădat au fost iobagi pe moşiile feudalului Csanad.Pentru serviciile prestate feudalului, au fost retribuiţi cu parcele de pământ pe care apoi si-au construit case.

Comuna Săcădat este cunoscută ca fiind una dintre cele mai vechi instituţii cu centru de notariat, începând cu data instituirii, aceste forme administrative, pe vremea imperiului Austro-Ungar. Dupa anul 1918 s-a înfiinţat în comuna Săcădat un cor ţărănesc.

 1. Accesul rutier in comuna se face pe şoseaua DN1 (drumul european E60) care traversează localitatea, separând satul Săcădat şi Borşa de satul Săbolciu.Există o staţie CFR în satul Săcădat şi o haltă în satul Săbolciu. După 1950, pe cursul Crisului Repede s-a construit hidrocentrala de la Săcădat, satul Săbolciu cu o putere instalată de 10 MW , avand rol important în aprovizionarea cu energie electrică şi apă a oraşului Oradea, respectiv de regularizare a debitelor Crişului Repede. Pentru turişti , pe raza comunei exista posibilitate de cazare la Motel "Arcadia".

 2. Potrivit ultimelor date de la recensământul populaţiei si locuinţelor din 2015, populaţia comunei Sacadat este de 1804 persoane, din care 84,92% de naţionalitate romana, 1,15% de naţionalitate maghiara, 9% de naţionalitate rromă, 4,03% de naţionalitate necunoscută şi 0,2% altă naţionalitatate.

 3. Comuna Sacadat are in componenta 3 sate si anume: Sacadat-sat reşedinţa, satul Borşa, aflat la circa 5 km fata de satul de reşedinţa, şi satul Săbolciu, situat la circa 8 km fata de satul de reşedinţa.

 4. Potrivit prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, „stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor si comunelor se aproba de Guvern la propunerea consiliilor judeţene sau, dupa caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldica si Genealogie”. Considerata drept adevarata imagine a unei comunitati rurale, indiferent cat de mica sau cat de mare este aceasta, stema este blazonul si cartea de vizita a oamenilor ce convieţuiesc pe meleagurile respective. Stema, ca fenomen heraldic, face legătură intre trecut, prezent si viitor, exprimând sintetic istoria zonei, aspiraţiile, conservarea traditiei, preocupările cotidiene, idealurile colectivitatilor umane respective. In aplicarea Legii nr. 102/1992, prin Hotararea Guvernului nr. 25/2003 s-a stabilit metodologia de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor si comunelor.

La da prezentei, prin HCL nr.20/14.02.2008, Consiliul local al comunei Săcădat a probat stema comunei.

(6) Comuna Sacadat, sat Săcădat este străbătută de DJ 767 H DN Săcădat şi DJ 767 DN G DN1 Ineu-Botean-Bălaia. De asemenea, comuna este străbătută de o reţea de drumuri comunale in lungime de aproximativ 22,2 km apartinand domeniului public al comunei. O altă calea de comunicaţie existentă este statia de cale ferata care strabate comuna Sacadat.

 1. Preocuparea locuitorilor este, inca din cele mai vechi timpuri, agricultura, respectiv creşterea animalelor. Aceste preocupări au constituit baza veniturilor materiale ale locuitorilor dar, odata cu dezvoltarea industriei, o mare parte a populaţiei active lucreaza la diferite societati comerciale din municipiul Oradea şi comunele învecinate. In prezent numărul salariaţilor angajaţi la societatile comerciale din afara localitatii creste ca urmare a înfiinţării zonei Metropolitane.

 2. Pe raza comunei Sacadat isi desfasoara activitatea un număr de 50 S.R.L., 7 P.F.A avand ca obiect de activitate comerţul, 6 I.I., etc.

Tot pe raza comunei Săcădat figurează şi SC cu sediul sau punctul de lucru/depozitare în comună, spre exemplu S.C.Coca-Cola SA, Mosi Serv, S.C.Prozootehnie SRL, S.C.Bovin Star SRL, S.C.Livada Elisabeta, etc.

CAP IV. DATE ŞI ELEMENTE SPECIFICE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Art.6. (1) In comuna Sacadat există/functioneaza următoarele unităţi şcolare:

 • sat Săcădat:

 1. Şcoala Gimnazială nr.l Săcădat, Săcădat, nr. 175, cu suprafaţă totală de 1871 mp, nr. cadastral 50675, CF ni50675 Săcădat, fiind datată din anul 1968;

 2. Cladirea Grădiniţei, Săcădat, nr.l77, cu suprafaţa totală de 1092 mp,nr. cadastral 272, CF nr.50148 Săcădat;

 • sat Săbolciu:

 1. Clădirea Şcolii, Săbolciu nr.l28, cu suprafaţa totală de 4305 mp din care: 79 mp de sub nr.topo 384/1; 3703 mp de sub nr.topo 385/2 şi 523 mp de sub nr.topo 386/1;

 2. Clădirea şcolii din şosea, cu 200 mp din care: 115 mp de sub nr.topo 616 şi 85 mp de sub nr.topo 652;

 • sat Borşa:

a) Clădirea şcolii, Borşa, nr.20, cu suprafaţa totală de 4772 mp, nr. cadastral 19, CF nr.50142 Borşa.

 1. De asemenea pe teritoriul comunei Săcădat (proprietar comuna), există şi următoarele imobile-construcţii, bunuri care aparţin domneiului public al comunei şi care satisfac interesul lucuitorilor comunei:

 • sat Săcădat: un cămin cultural (Săcădat, nr.203, cu suprafaţa totală de 409 mp, nr.cadastral 404, CF nr.50176 Săcădat); un centru de informare turistică ( Săcădat, cu suprafaţa totală de 2145 mp); un sistem de alimentare cu apă ( situat pe raza localităţilor Săcădat şi Borşa, nr. topo 939-900 mp, foraj H- 200 m mp, 3 bucăţi staţie clorare- 1 bucată rezervor 300 mc, staţie de pompă reţea de distribuţie - 8, 6 km, cişmele 33 bucăţi) şi o statie de epurare ( situată în localitatea Sacadat cu o suprafaţa de 3018 mp din care 1248 mp de sub nr.topo 1798/2, 187 mp de sub nr.topo 1798/4, şi 1584 mp de sub nr.topo 1798/5);

 • sat Săbolciu: un cămin cultural (Săbolciu, nr.22/A, cu suprafaţa totală de 402 mp, nr. cad.50904, CF nr.50904 Săbolciu), precum şi un dispensar medical (Săbolciu, nr.39, cu suprafaţa totală de 91 mp de sub nr. topo 103/2 şi nr. topo 104);

 • sat Borşa: un imobil cu destinaţia de cabinet medical (cu suprafaţa totală de 299 mp, nr. cadastral 285, CF nr. 1667 Borşa).

 1. Comuna Săcădat dispune şi de:

 • teren cu vegetaţie forestieră localitatea Borşa, raza u.a.t.Comuna Oşorhei, cu o suprafaţă totală 92,1 ha din nr.topo 839, nr. topo 840/2 şi nr.topo 841.

Patrimoniul public al comunei este stabilit prin urmatoarele documente: H.C.L. nr. 32/ 23.08.1999, modificata, ultima hotarare fiind H.C.L. nr. 43/16.08.2015, condiţiilde de vânzarea-cumpărarea a unei suprafeţe de teren sau construcţii fiind stabilite de către autoritatea deliberativă locală.

 1. Domeniul privat al comunei Sacadat este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate in proprietate prin modalitati prevăzute de lege. Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel.

Domeniul privat al comunei Săcădat cuprinde următoarele bunuri: sat Săcădat: teren arabil cu suprafaţa de 2,4555 ha nr.cadastral 50694 şi 50695, având destinaţia amplasării unei zone de agement; păşune cu suprafaţa de 199,3452 ha din nr. topo 1956/1, nr.topo 768/1, nr.topo 768/2, nr.topo 769, nr. topo 770, nr.topo 1955 şi nr. topo 1959;

sat Săbolciu: clădire punct sanitar nr.39;91 mp;topo 103/2,104; păşune cu suprafaţa de 36,0 ha: nr.topo 2044, nr.topo 2047, nr.topo 2048/4, nr.topo 2048/5, nr.topo 2053/2, nr.topo 2054/2, nr. topo 2055, nr.cad. 219, nr.cad.220, nr.cad.221, nr.cad.222 şi nr.cad.223.

Donaţiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului

local.

 1. Partidele politice care isi desfasoara activitatea in comuna Scadat sunt următoarele:

 • Partidul National Liberal (P.N.L.)

 • Partidul Social Democrat (P.S.D.)

 • Partidul Democrat Liberal (P.D-L)

 • Partidul Conservator (PC).

 1. Lăcaşuri de cult de pe raza comunei sunt Biserica de lemn "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" din Borş, iar ca biserici sunt identificate următoarele: ortodoxe - 3, penticostale - 3, baptiste - 2.

Art.7. Potrivit prevederilor art.2 lit.e) şi şit.f) din Legea 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritorilui national-sectiunea a IV-a “Reţeaua de localitati”, în comuna Sacadat se următoarea situatie: localitate reşedinţă de comună

 • rangul IV, satele componente ale comunei- rangul V .

Art.8. Autoritatile administraţiei publice locale sunt: Primaria comunei Sacadat (structura funcţionala cu activitate permanenta) si Consiliul Local (autoritatea deliberativă locală), care au acelaşi sediu, respectiv zona centrala a satului de reşedinţa (localitatea Săcădat, nr. 178, judeţul Bihor).

Consiliul Local este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat in condiţiile stabilite de legea privind alegerile locale.

Numărul membrilor consiliului local se stabileste prin ordinul prefectului, conform Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, rerepublicata, cu modificările si completările ulterioare. Consiliul local al comunei Sacadat este format din 11 consilieri, astfel: 5 consilieri apartinand P.D.-L, 2 consilieri de la PSD, 3 consilieri-PNL si unul apartinand PC.

Art.9. Locuitorii comunei Sacadat se supun legislaţiei in vigoare a Romaiei, precum si actelor si documentelor cu caracter normativ, emise sau adoptate de autoritatile publice locale, respectiv hotarari ale C.L. si dispoziţii de primar.

Art.10. Se poate acorda titlul de cetatean de onoare unor persoane fizice romane sau străine, cu merite deosebite pe plan economic, politic, social, cultural sau altor persoane importante reprezentative pentru comuna Sacadat.

Titlul de cetatean de onoare se poate pierde sau retrage in cazul in care persoanele carora le-a fost conferit desfasoara activitati contrare intereselor comunei.

Drepturile cetatenilor de onoare sunt acelea de a purta medalia de cetatean de onoare al comunei Sacadat la festivitati locale (organizate de administraţia publica locala), la care posesorul este invitat si face act de prezenta si de a susţine o alocuţiune scrisa sau verbala cu acordul organizatorilor manifestării (primarul comunei), in situatia in care manifestările fac referire la comuna Sacadat la împlinirea vărestei de 18 ani.

Art.ll. Locuitorii comunei Sacadat sunt consultati, in condiţiile legii, asupra problemelor de interes deosebit, prin referendum. Referendumul local se organizeaza si se desfasoara potrivit prevederilor Legii nr.2/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, modificata. Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunei se inainteaza Parlamentului spre adoptare, numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor prin referendum. In acest caz organizarea referendumului este obligatorie. Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali. Obiectul si data referendumului local se stabilesc si se aduc la cunostiinta publica cu cel puţin 20 de zile inainte de ziua desfasurarii acestuia. Referendumul local se va organiza intr-o singura zi, care poate fi numai duminica.

Art.12. Cetatenii pot fi consultati si prin adunari cetatenesti, organizate pe sate. Convocarea si organizarea acestora se fac de către primar, la initiativa acestuia, ori a unei treimi din numărul consilierilor in funcţie.

Convocarea adunarii se face prin aducerea la cunostiinta publica a scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta. Adunarea cetateneasca e constituita valabil in prezenta majoritatii reprezentanţilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenţi. Propunerile se consemneaza intr-un proces- verbal si se inainteaza primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local in prima şedinţa, in vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de finanţare, daca este cazul. Soluţia adoptata de consiliul local se aduce la cunostiinta publica prin grija secretarului comunei.

Art.13. Prin dispoziţia primarului se stabileste responsabilul primăriei, pentru relaţia cu societatea civila si atributiile acestuia conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica. Consiliul Local si primaria comunei Sacadat au obligaţia de a informa si de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative si la minutele şedinţelor publice.

Art.14. Conform Ordonanţei de Urgenta nr. 45/2003, procesul bugetar este deschis si transparent si ca urmare, cetatenii sunt consultati in mod direct prin dezbaterea publica a proiectului de buget local si prin prezentarea contului anual de execuţie a bugetului local. Proiectele se supun apoi aprobarii consiliului local si urmeaza procedura legala.

CAP.V. PATRIMONIUL COMUNEI SACADAT

Art.15. (1) Potrivit Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, patrimoniul comunei este alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea publica si in proprietatea privata ale acesteia, precum si obligaţiile cu caracter patrimonial, fiind incluse, în principiu, la art.6.

(2) Bunurile care aparţin comunei sunt supuse inventarierii anuale.

Art.16. (1) Consiliul Local hotărăşte la cumpararea de bunuri, in funcţie de alocaţia bugetara si in condiţiile legiii.

(2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.

CAP.VI. COOPERAREA SAU ASOCIEREA

Art.I7. Consiliul Local hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, cu organizaţii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. De asemenea, hotărăşte infratirea comunei cu unitati administrativ-teritoriale similare, din alte tari, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administraţiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociaţii naţionale si internaţionale ale autoritatilor administraţiei publice locale, in vederea promovării unor interese comune.

Consiliul Local a stabilit, prin hotarari, cooperarea si asocierea cu alte consilii locale, astfel:

-Asocierea Comunei Sacadat cu alte unitati administrativ-teritoriale in vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO (H.C.L.89/25.10.2007, modificată şi completată prin HCL nr.37/26.05.2009);

 • Asocierea Comunei Sacadat cu Comuna Ineu (H.C.L.76/15.10.2015);

-Asocierea C. L. Sacadat cu C. J. Bihor si unitatile administrativ-teritoriale din judeţ pentru constituirea ADI ECOLECT GROUP (H.C.L.58/13.08.2010);

 • Stabilirea unui acord de principiu în vederea înfiinţării unui C.L.L.D. (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii) în arealul desemnat din judeţul Bihor, Sălaj şi Cluj - instrument de derulare a fondurilor europene aferente Programelor Operaţionale din perioada 2014-2020 (H.C.L. 17/03.03.2014);

 • Asocierea Comunei Sacadat cu Asociaţia Proprietarilor de Terenuri Sântelec în vederea desemnării A.V.S.P. Pădurea Verde Sântelec pentru gestionarea fondului cinegetic aferent suprafeţei de teren reprezentând pădure, proprietatea comunei Săcădat (H.C.L.46/24.06.2010).

CAP. VII. MODALITATEA DE ATRIBUIRE SI SCHIMBARE A DENUMIRILOR DE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL

Art.18. (1) Proiectele de hotarari ale Consiliului Local, avand ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alta natura, ori schimbarea unor astfel de denumiri, vor putea fi adoptate numai dupa ce au fost analizate si avizate de comisia de atribuire de denumiri judeteana.

(2) Hotararile Consiliului Local adoptate fara solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri, sunt nule de drept, conform prevederilor legale.

CAP.VIII. DISPOZIŢII FINALE

Art.19. Nerespectarea prevederilor prezentului Statut, atrage dupa sine aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia in vigoare.

Art.20. Prezentul Statut poate fi modificat, completat sau revocat prin hotarari ale Consiliului Local.

Primar, POPA Aurel

sus